Developed in part with a grant from
the National Science Foundation

Thanhlapdoanhnghiepvn.net reviews

Is this your business?
1 review
Suggest Category
Tel: +84.0977999078
luatsuduydong@gmail.com

1 Review From Our Community

All Reviews

thanhlapc
1 review
1 helpful vote
3/23/12
Lut Phm Duy là công ty tư vn lut tr năng đng, ra đi t năm 2006 nhưng chúng tôi phát trin không ngng và đưc đánh giá là mt trong nhng công ty tư vn lut danh ting ti Vit nam. Uy tín cao ca Công ty đã đưc công nhn trong các lĩnh vc tư vn đu tư , thương mi, thành lp và t chc công ty, mua bán và hp nht doanh nghip, hp đng. Vi đi ngũ các Lut sư có k năng chuyên nghip, chuyên gia tư vn kinh doanh, chuyên gia tư vn thu và tài chính có trình đ chuyên môn cao và đa dng đ tư vn và cung cp nhng gii pháp toàn din v các vn đ ca khách hàng. Lut sư và chuyên gia tư vn ca Công ty đu là nhng chuyên gia trong lĩnh vc hành ngh ca h vi nhiu năm kinh nghim, tư vn cho các khách hàng ca Công ty gm các tp đoàn đa quc gia, các doanh nghip va và nh, các doanh nhân Vit nam và nhà đu tư nưc ngoài.
Tri qua 6 năm hot đng hin nay có nhiu khách hàng đã đưc chúng tôi tư vn t bưc khi nghip và đang dn ln mnh vng chc tr thành đi tác thưng xuyên vi Lut Phm Duy.
Vi phương châm 'Lut sư luôn sát cánh cùng doanh nghip!' . Chúng tôi luôn c gng hoàn thin mình đ ngày càng cung cp đưc nhiu dch v cao cp ti quý khách hàng!

Customer Questions & Answers

Questions? Get answers from the Thanhlapdoanhnghiepvn.net staff and other customers.
Note: this is not for reviews - click here to write a review
Get notified about new answers to your questions.
Posting guidelines
Typical questions asked:
  • How long does shipping take?
  • What is the return policy?
  • Where is the company located?

Did You Find This Page Useful?

Business owners: What’s your side of the story?

Register now for free – get notified of new reviews, respond to consumer feedback, add new photos to your page and much more.

Manage your business
×
Have a question about
Thanhlapdoanhnghiepvn.net?
Post Review